Kierownik budowy to kluczowa postać na placu budowy, odpowiedzialna za nadzór i organizację prac. Oto kilka istotnych aspektów związanych z rolą kierownika budowy:

 • Uprawnienia i obowiązki: Kierownik budowy zarządza procesem budowlanym, dbając o przestrzeganie norm prawnych, zatwierdzonych projektów oraz bezpieczeństwa. To on odpowiada za cały przebieg prac, od początku do zakończenia budowy. Wartościowe umiejętności to znajomość prawa budowlanego, organizacyjne zdolności oraz umiejętność współpracy z różnymi specjalistami.
 • Dziennik budowy: Kierownik budowy prowadzi dziennik budowy, dokumentując postępy prac, zmiany czy ewentualne problemy. Ten dokument jest ważnym źródłem informacji dla inwestora, organów nadzoru i innych zainteresowanych stron.
 • Współpraca z innymi specjalistami: Kierownik budowy współpracuje z inwestorem, architektem, projektantem, inspektorem nadzoru inwestorskiego, geodetą i pracownikami organów nadzoru budowlanego. Wspólnie dbają o jakość i zgodność prac.
 • Odpowiedzialność zawodowa: Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości na placu budowy. Musi działać zgodnie z etyką zawodową i przepisami.
 • Umowa zlecenia: Inwestor powinien sporządzić umowę zlecenia z kierownikiem budowy, określającą warunki współpracy.

W skrócie, kierownik budowy to osoba, która nadzoruje proces budowlany, dbając o jego prawidłowy przebieg i zgodność z przepisami.

Kluczowe kompetencje Kierownika budowy

Wiedza i umiejętności techniczne:

 • Szeroka wiedza budowlana: obejmująca znajomość prawa budowlanego, technologii budowlanych, materiałów budowlanych, rysunku technicznego, kosztorysowania i organizacji robót budowlanych.
 • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji projektowej: w tym rysunków technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz innych dokumentów budowlanych.
 • Doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych: obejmujące znajomość etapów budowy, typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania.
 • Umiejętność zarządzania projektami: obejmująca planowanie, organizowanie, kontrolowanie i monitorowanie postępów robót budowlanych.
 • Znajomość przepisów BHP: i umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa na budowie.

Umiejętności interpersonalne:

 • Doskonała komunikacja: umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania poleceń i instrukcji, a także aktywnego słuchania i rozwiązywania konfliktów.
 • Umiejętność pracy w zespole: budowanie pozytywnych relacji z pracownikami, podwykonawcami i inwestorami.
 • Umiejętność negocjacji: prowadzenie negocjacji z podwykonawcami i dostawcami w celu uzyskania korzystnych warunków dla inwestora.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów: szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów pojawiających się na budowie.
 • Odporność na stres: umiejętność radzenia sobie z presją czasu i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Dodatkowe kompetencje:

Umiejętność obsługi komputera: w tym znajomość programów do kosztorysowania, planowania i zarządzania projektami.

** znajomość języka angielskiego:** w stopniu umożliwiającym komunikację z zagranicznymi podwykonawcami i dostawcami.

Prawo jazdy kat. B: niezbędne do poruszania się po terenie budowy i dojazdów do kontrahentów.

Cechy osobowości:

 • Odpowiedzialność: świadomość wagi swojej funkcji i odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i mienia.
 • Organizacja: umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zespołu.
 • Punktualność: dokładne dotrzymywanie terminów i umów.
 • Uczciwość: rzetelne i uczciwe wykonywanie swoich obowiązków.
 • Asertywność: umiejętność stanowczego, ale kulturalnego egzekwowania swoich obowiązków.
 • Pamiętaj, że oprócz wyżej wymienionych kompetencji, dobry kierownik budowy powinien być również pasjonatem budownictwa i cechować się wysoką kulturą osobistą.

Osobny temat to kompetencje interpersonalne – o których rozwijaniu i doskonaleniu często osoby na wysokich szczeblach zapominają.


Najważniejsze kompetencje interpersonalne to te, które umożliwiają nam efektywne komunikowanie się, budowanie relacji i współpracę z innymi ludźmi. Do najważniejszych z nich należą:

Komunikacja:

 • Aktywne słuchanie: Umiejętność skupienia się na tym, co mówi druga osoba, zadawanie pytań i upewnianie się, że rozumiemy jej punkt widzenia.
 • Asertywność: Umiejętność wyrażania swoich potrzeb i opinii w sposób jasny i bezpośredni, bez naruszania praw innych osób.
 • Empatia: Umiejętność rozpoznawania i rozumienia emocji innych osób, a także wczuwania się w ich sytuację.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna: Umiejętność wyrażania się zarówno słowami, jak i mową ciała w sposób jasny i zrozumiały dla innych.
 • Budowanie relacji:
 • Otwartość i życzliwość: Umiejętność bycia otwartym na innych ludzi, okazywania im życzliwości i szacunku.
 • Zaufanie: Umiejętność budowania zaufania do innych osób i dawania im wiary.
 • Współpraca: Umiejętność pracy z innymi ludźmi w celu osiągnięcia wspólnych celów.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z innymi ludźmi.

Dodatkowe ważne kompetencje interpersonalne:

 • Umiejętność negocjacyjna: Umiejętność dochodzenia do kompromisu w sposób korzystny dla wszystkich stron.
 • Przywództwo: Umiejętność inspirowania i motywowania innych do działania.
 • Odporność na stres: Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i stresem.
 • Kreatywność: Umiejętność generowania nowych pomysłów i rozwiązań problemów.

Posiadanie tych kompetencji interpersonalnych jest niezwykle ważne w każdym aspekcie życia, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pomagają nam one budować silne i zdrowe relacje z innymi ludźmi, osiągać sukcesy w pracy i żyć szczęśliwie i satysfakcjonująco.

Oprócz wyżej wymienionych kompetencji, ważne są również:

 • Punktualność: Umiejętność dotrzymywania terminów i punktualnego przychodzenia na spotkania.
 • Odpowiedzialność: Umiejętność brania odpowiedzialności za swoje działania i słowa.
 • Elastyczność: Umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków i sytuacji.
 • Inicjatywa: Umiejętność samodzielnego podejmowania działań i wychodzenia z inicjatywą.

Należy pamiętać, że kompetencje interpersonalne to nie tylko wrodzone cechy charakteru, ale również umiejętności, które można rozwijać i doskonalić. Istnieje wiele różnych sposobów na ich rozwijanie, takich jak szkolenia, kursy, książki, a także praktyka w codziennych interakcjach z innymi ludźmi.

WRÓĆ NA BLOG

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl