Rynek budowlany w Polsce w 2024 roku: oczekiwania i wyzwania

Rynek budowlany w Polsce w 2024 roku: oczekiwania i wyzwania

Rynek budowlany w Polsce jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki, który ma duży wpływ na rozwój infrastruktury, mieszkalnictwa, gospodarki niskoemisyjnej i jakości życia społeczeństwa. Jakie są więc prognozy dla tego rynku na 2024 rok i jakie czynniki będą na nie wpływać?

Prognozy produkcji budowlanej

Według analizy firmy Spectis, produkcja budowlana w Polsce w 2024 roku ma wzrosnąć o 5,6 proc. w porównaniu z 2023 rokiem i osiągnąć poziom 291,8 mld zł. Wzrost ten będzie wynikać głównie z realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, finansowanych ze środków unijnych i krajowych, takich jak budowa dróg, kolei, mostów, lotnisk, portów, elektrowni, sieci energetycznych i gazowych, oczyszczalni ścieków, zakładów przetwarzania odpadów i innych obiektów użyteczności publicznej. Segment budownictwa inżynieryjnego ma zwiększyć swoją produkcję o 9,5 proc. i osiągnąć wartość 106,8 mld zł.

Segment budownictwa niemieszkaniowego ma również odnotować wzrost produkcji o 5,4 proc. i osiągnąć wartość 86,7 mld zł. Wzrost ten będzie napędzany przez inwestycje w budowę i modernizację obiektów przemysłowych, handlowych, biurowych, hotelowych, szpitalnych, edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Wzrost ten będzie jednak ograniczony przez wysokie koszty materiałów i robocizny, brak siły roboczej, ryzyko inflacji i podwyżek stóp procentowych, a także niepewność związaną z sytuacją pandemiczną i polityczną.

Segment budownictwa mieszkaniowego ma natomiast zanotować spadek produkcji o 0,7 proc. i osiągnąć wartość 98,3 mld zł. Spadek ten będzie wynikać z mniejszego popytu na mieszkania, spowodowanego przez wysokie ceny, ograniczoną dostępność kredytów, spadek dochodów i zaufania konsumentów, a także zmiany demograficzne i preferencje mieszkaniowe. Spadek ten będzie jednak łagodzony przez programy rządowe, takie jak Mieszkanie Plus, Mieszkanie dla Młodych, Kredyt na Start, a także przez rozwój budownictwa społecznego, komunalnego i spółdzielczego.

Czynniki wpływające na rynek budowlany

Rynek budowlany w Polsce w 2024 roku będzie podlegał wpływowi wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które będą kształtować jego koniunkturę, strukturę i konkurencyjność. Niektóre z tych czynników to:

  • Środki unijne i krajowe: Polska ma do dyspozycji ponad 30 mld euro na inwestycje infrastrukturalne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Te środki będą stanowić główne źródło finansowania dla wielu strategicznych projektów, które będą wspierać rozwój gospodarki, ochronę środowiska, poprawę mobilności i spójności społecznej. Jednak wykorzystanie tych środków będzie wymagało skutecznego zarządzania, monitorowania i rozliczania, a także spełnienia wielu warunków i kryteriów, co może stanowić wyzwanie dla administracji publicznej i wykonawców.
  • Koszty materiałów i robocizny: Ceny materiałów budowlanych, takich jak stal, cement, beton, drewno, izolacja, instalacje, okna, drzwi, armatura, wykończenie i inne, wzrosły znacząco w ostatnich latach, głównie z powodu wzrostu cen surowców, energii, transportu i podaży. Ceny robocizny również wzrosły, z powodu braku kwalifikowanej siły roboczej, migracji pracowników, wzrostu płacy minimalnej i kosztów zatrudnienia. Te wzrosty kosztów wpływają negatywnie na rentowność i konkurencyjność firm budowlanych, a także na dostępność i przystępność mieszkań dla konsumentów.
  • Warunki finansowe i makroekonomiczne: Sytuacja finansowa i makroekonomiczna w Polsce i na świecie ma duży wpływ na rynek budowlany, ponieważ determinuje dostępność i koszt kapitału, poziom dochodów i zaufania konsumentów, popyt i podaż na rynku nieruchomości, a także ryzyko inflacji i zmian kursowych. W 2024 roku można spodziewać się podwyżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, co może ograniczyć dostępność i zwiększyć koszt kredytów hipotecznych, a także wpłynąć na spadek wartości nieruchomości. Można również spodziewać się utrzymywania się wysokiego poziomu inflacji, co może obniżyć siłę nabywczą konsumentów i zwiększyć koszty produkcji budowlanej.
  • Sytuacja pandemiczna i polityczna: Sytuacja pandemiczna i polityczna w Polsce i na świecie ma również duży wpływ na rynek budowlany, ponieważ wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, funkcjonowanie gospodarki i instytucji, stabilność i przewidywalność prawa i regulacji, a także na nastroje i oczekiwania społeczne. W 2024 roku można spodziewać się dalszych wyzwań związanych z pandemią COVID-19, takich jak nowe warianty wirusa, ograniczenia sanitarne, problemy z dostawą i dystrybucją szczepionek, a także skutki zdrowotne i społeczne dla ludności. Można również spodziewać się dalszych napięć politycznych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, związanych z kwestiami takimi jak praworządność, konstytucja, sądownictwo, media, ochrona praw człowieka, relacje z Unią Europejską, NATO i innymi partnerami.

Podsumowanie

Rynek budowlany w Polsce w 2024 roku ma przed sobą wiele oczekiwań i wyzwań, które będą kształtować jego rozwój i kondycję. Rynek ten ma duży potencjał i możliwości, dzięki dostępowi do znacznych środków inwestycyjnych, rosnącemu zapotrzebowaniu na infrastrukturę i mieszkania, a także dążeniu do zrównoważonego i innowacyjnego budownictwa. Jednak rynek ten musi również stawić czoła wielu zagrożeniom i problemom, związanym z wysokimi kosztami produkcji, ograniczoną dostępnością kredytów, niepewnością makroekonomiczną i prawną, a także sytuacją gospodarczą.

Zapraszam Cię do przeczytania innych artykułów:

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl