Oferty pracy Kosztorysant. Z czym wiąże się jego praca?

Praca Kosztorysant. Z czym wiąże się jego praca?

 

Dokładne oszacowanie kosztów projektów budowlanych ma istotne znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstw budowlanych. Specjalista ds. ofertowania dostarcza przełożonym informacjiktórych potrzebują, aby odpowiednio składać konkurencyjne oferty lub wyceniać roboty budowlane.

  Kosztorysanci gromadzą i analizują dane w celu oszacowania kosztów materiałów, robocizny i sprzętu niezbędnych do zrealizowania usługi budowlanej lub . Zazwyczaj specjalizują się w określonym produkcie lub branży.

   Dokładne kalkulowanie kosztów projektów ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy lub organizacji działjącej w branży budowlanej. Wykonując swoje kalkulacje, kosztorysanci muszą nie tylko zebrać informacje o kosztach inwestycji ale również o potencjalnych ryzykach związanych z kontraktem. Na podstawie tych informacji właściciele lub kierownicy firm, członkowie zarządu oraz zaprzyjaźnione firmy budowlane muszą ustalić ostateczny budżet inwestycji.

   Kosztorys sporządzony przez specjalistę do spraw ofertowania, można wykorzystać do ustalenia zakresu projektu lub tego, czy projekt powinien być realizowany. Kalkulacja sporządzona przez kosztorysanta budowlanego, pozwoli określić ostateczną ofertę firmy oraz umożliwi podjęcie decyzji czy w ogóle warto starać się o realizację kontraktu.

Kosztorysant poza wykonywaniem przedmiarów i szacowaniem wartości robót musi gromadzić informacje o potencjalnych ryzykach i zagrożeniach związanych z realizacją kontraktu.

OFERTY PRACY KOSZTORYSANT BUDOWLANY

KOSZTORYSANT
SANITARNA, GAS&Oil   DROGOWA I MOSTOWA    ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA     KOLEJOWA I SRK     HYDROTECHNICZNA I I WYBURZENIOWA


 Jakie aspekty musi uwzględniać w swojej kalkulacji kosztorysant budowlany?

 • Prace przygotowawcze : kosztorysant musi w swoich wycenach uwzględnić koszty mobilizacji zaplecza budowlanego np. zaplecza socjalnego, dostarczenie maszyn i urządzeń oraz zasobów ludzkich oraz przygotowania i wyczyszczenia placu budowy.
 • Koszty stałe : składniki cenowe takie jak opłaty za media, ochronę, paliwo oraz wynagrodzenia pracowników muszą być ujęte w kosztorysie budowlanym. 
 • Roboty budowlane : Ten zakres stanowi zasadniczy składnik wyceny. Kosztorysanci muszą oszacować koszty wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot oferty.
 • Dostępność materiałów i usług : Kosztorysant musi przewidzieć dostępność materiału i usług na rynku budowlanym. Ewentualne trudności w tym zakresie powinny być odzwierciedlone w kalkulacji.
 • Trudności techniczne i organizacyjne.
 • Gwarancja i ubezpieczenia : W cenie kosztorysować należy przewidzieć konieczność napraw gwarancyjnych oraz wykupienia przez firmę gwarancji dobrego wykonania lub usunięcia wad i usterek.
 • Optymalizacje i rozwiązania zamienne : poza podstawowym zakresem robót budowlanych, kosztorysanci często przygotowują warianty swoich wycen, które dają możliwość uzyskania oszczędności.

 

 Umiejętności, cechy i kompetencje kosztorysanta budowlanego (Specjalisty ds. ofertowania). 

 • Kosztorysant stale komunikuje się i wymienia informacjami z różnymi osobami. Dlatego ważną cechą jest umiejętność komunikowania się.

   Komunikuje się w sposób zrozumiały i rzeczowy

   Jest nastawiony na budowanie i rozwijanie realizacji

 • Umiejętności organizacyjne pracy własnej.

 Kosztorysant budowlany musi stale organizować swoją pracę i planować zadania.

 • Umiejętności analitycznego myślenia.

Jedną z najważniejszych cech dobrego kosztorysanta to umiejętność szybkiego łączenia faktów i wątków.

 • Umiejętności krytycznego myślenia. 

 • Otwartość umysłu.

   Każdy kosztorysant budowlany musi być otwarty na stałe poszerzanie swojej wiedzy.

 • Podzielność uwagi.

  

Kosztorysant budowlany musi stale zbierać informacje a następnie je weryfikować.

Etap ofertowania: Kosztorys przygotowany na etapie ofertowania zwykle stanowi jeden z podstawowych elementów, który pozwala oszacować ryzyka i opracować harmonogram .

Praca kosztorysanta budowlanego. Co robi podczas swojej pracy?

   Podstawowym narzędziem pracy Kosztorysanta budowlanego jest dokumentacja projektowa oraz komputer wraz z oprogramowaniem (np. Excel). Podczas wykonywania swoich zadań specjalista ds. ofertowania wykonuje bardzo wiele czynności. Bardzo często wykonując swoje obowiązku współpracuje nie tylko ze swoimi przełożonymi i innymi pracownikami swojej firmy ale również z zespołami z innych firm, handlowcami, projektantami oraz doradcami technicznymi. 

   Przygotowanie kosztorysu zwykle zaczyna się o zapoznania z dokumentacją projektowa oraz dokumentami formalnymi. Na tym etapie ważne jest ogólne zrozumienia projektu, jego charakterystyki oraz dokonanie oceny podstawowych parametrów zadania.

   Następnie kosztorysant wysyła zapytania ofertowe w celu uzyskania wycen od dostawców i innych wykonawców. Informacje o o cenach uzyskiwane są również z wcześniej uzyskany wycen, cenników, wewnętrznej bazy firmy oraz doświadczenia kosztorysanta i jego przełożonych.

   Kosztorysant opracowuje formularze, które spełniają wymagania projektu i są zrozumiałe dla osób współpracujących. System ten powinien umożliwiać wprowadzić liczbowe ilości materiału, robocizny i sprzętu. W zależności od sytuacji składniki cenowe takie jak koszty pośrednie oraz zysk przedstawia się w oddzielnych pozycjach lub "ukryta się" w cenach jednostkowych. 

   Z uzyskanych od podwykonawców ofert, kosztorysant musi stworzyć logiczną i spójną strukturę kosztorysową, zrozumiałą dla innych członków zespołu. Dobry kosztorys to taki, który można w łatwy sposób weryfikować, identyfikować błędy lub wprowadzać zmiany. 

   

Efekty pracy kosztorysanta budowlanego podlegają stałej ocenie i weryfikacji

Zapobiegliwy kosztorysant prowadzi notatki i tworzy raporty w których gromadzi informacje na temat przyjętych założeń.

Ile zarabia Kosztorysant budowlany?

Przeanalizujemy od czego może zależeć wynagrodzenie Kosztorysanta Budowlanego.


Według opinii pracujących w budownictwie, na wynagrodzenie Specjalisty ds. ofertowania wpływ ma kilka czynników:

 • Region (zwykle najwyższe zarobki oferuje się w dużych miastach)
 • Wielkość firmy
 • Doświadczenie
 • Specjalizacja firmy

   Niezależnie od pozostałych czynników na początku swoje kariery Kosztorysant Budowlany może zarobić min. 2700 zł netto. 


 

 Zarobki Kosztorysanta Robót Budowlanych w różnych regionach Polski? 

Na zarobki kosztorysanta w branży budowlanej wpływ ma region w którym pracuje oraz miasta z którego pochodzi jego firma (ma zarejestrowaną działalność, prowadzi swoje biuro). 

 Przedsiębiorstwa budowlane posiadające swoje filie w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie zdecydowanie chętniej oferują wyższe pensje. 

   W regionach o dużym zagęszczeniu inwestycji np. w województwie mazowieckim, śląskim, regionie Trójmiasta oraz aglomeracji krakowskiej buduje się znacznie więcej niż w innych regionach Polski. Więcej inwestycji to więcej wakatów i większa rywalizacja o Kosztorysantów.

   Według przeprowadzonego wywiadu, osoby pracującego na stanowisku kosztorysanta najlepiej zarabiają w najlepsze Warszawie oraz w Krakowie i Gdańsku +20% natomiast w Katowicach oraz Wrocławiu do 10% więcej  przy realizacji porównywalnych projektów.

Czy zarobki Kosztorysanta zależą od regionu? 

✔ - TAK


SPRAWDŹ OFERTY PRACY DLA KOSZTORYSANTA

MAZOWIECKIE
ŚLĄSKIE   MAŁOPOLSKIE    POMORSKIE    WARSZAWA    KRAKÓW


Ile zarabia Kosztorysant w zależności od doświadczenia?  

   Kosztorysant budowlany na początku swoje kariery może zarobić min. 2700 zł netto. Wraz z rozwojem i zdobytym. Zwykle po 2-3 latach wynagrodzenie wzrasta do 4000 - 5000 zł. Bardziej doświadczona osoba na tym tanowisku może liczyć na zarobki nawet powyżej 6000 zł netto.

Doświadczony Specjalista ds. ofertowania może zarobić powyżej 6 000 zł netto miesięcznie.


Czy posiadane doświadczenie wpływa na zarobki Kosztorysanta? 

✔ - TAK


 

 Czy wielkość firmy w której pracuje Kosztorysant wpływa na zarobki? 

  Utrzymanie działu zajmującego się przygotowaniem ofert i kosztorysów 

   Utrzyma przez firmę budowlaną działu zajmującego się przygotowaniem kosztorysów wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Zatrudnienie samodzielnego kosztorysanta oraz jego asystenta generują roczne koszta rzędu 130 tys. złotych rocznie. 

   Nie każde przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na posiadanie działu zajmującego się tylko i wyłącznie opracowywanie wycen. Zwykle działy ofertowania tworzone są w firmach zatrudniających powyżej 50 osób.

   Liczba osób składających się na dział ofertowania w małych firmach budowlanych (do 150 osób) wynosi do 7 osób. Najczęściej pracą takiego zespołu zarządza kierownik działu ofertowania. 

   Duże firmy budowlane maja już bardziej rozbudowane działy kosztorysowe. Ich struktura opiera się na zespołach i osobach wyspecjalizowanych w ofertowaniu konkretnych robót np. robót ziemnych, fundamentowych (geotechnicznych) lub fit-out.

   Zarobki kosztorysantów w firmach budowlanych są porównywalne. Jeśli jakaś firma ma możliwość utrzymania działu ofertowego to znaczy, że ma zarezerwowane na te cele odpowiednie środki pieniężne pozwalające zatrudnić odpowiednich pracowników.

Czy wielkość firmy ma wpływ na zarobki Kosztorysanta robót budowlanych? 

X - NIE

 


Specjalizacja firmy budowlanej a zarobki Kosztorysanta.

W jakiej specjalności najczęściej spotyka się Kosztorysantów robót budowlanych?

 

Kosztorysant specjalność konstrukcyjno- budowlana / ogólnobudowlana.

Kosztorysant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: zarobki do 6 000 netto.

   Kosztorysanci ogólnobudowlani najczęściej pracują u generalnych wykonawców. Najczęściej to właśnie tacy kosztorysanci odpowiedzialni są za zebranie ofert przygotowanie kompleksowej wyceny. Wyceniają oni wiele równych inwestycji kubaturowych m.in: obiekty handlowe, hotelowe, rolnicze i mieszkaniowe. 


 

Kosztorysant robót robót drogowych, robót kolejowych, robót mostowych (kosztorysant robót infrastrukturalnych).

Kosztorysant w specjalności drogowej/ mostowej: zarobki do 6 500 netto.

 Kosztorysanci zajmujący się ofertowaniem robót infrastrukturalnych (drogowych, mostowych, kolejowych) przygotowują wyceny do przetargów. W związku z tym muszą być zaznajomieni z Prawem Zamówień Publicznych. Ich wyceny przygotowywane są w oparciu o KNR-y. 

   Obecnie na rynku brakuje specjalistów w tej specjalności.


 

Kosztorysant robót elektrycznych

Kosztorysant robót sanitarnych

Kosztorysant robót elektrycznych / sanitarnych: zarobki do 6 500 netto.

  Praca specjalistów ds. ofertowania zajmujących się robotami branżowymi jest dość skomplikowana. Najczęściej to ci specjaliści na etapie szacowania i przygotowania ofert mają do dyspozycji najmniej konkretnych informacji. 

 

Kosztorysant robót torowych / kolejowych

  Kosztorysanci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie przy wycenach do inwestycji kolejowych w ostatnim czasie są bardzo poszukiwani. Tacy specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenie  powyżej 6 500 zł netto.

Czy rodzaj posiadanych uprawnień wpływają na zarobki Specjalisty ds. ofertowania? 

✔ - TAK

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl