Lista stanowisk w branży budowlanej

Lista stanowisk w branży budowlanej

Wykaz zawodów związanych z budownictwem

Kadra inżynierska na budowie

Kierownik budowy

opis stanowiska Kierownika Budowy- czym się zajmuje Kierownik Budowy?

Inspektor nadzoru budowlanego

opis stanowiska Inspektora nadzoru budowlanego- czym się zajmuje Inspektor Nadzoru budowlanego- urzędnik państwowy?

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych

opis stanowiska Kierownika robót konstrukcyjno budowlanych - czym się zajmuje kierownik robót konstrukcyjno budowlanych?

Kierownik robót hydrotechnicznych

opis stanowiska Kierownika robót hydrotechnicznych- czym się zajmuje kierownik robót?

Kierownik robót mostowych

opis stanowiska Kierownika robót mostowych - czym się zajmuje kierownik robót?

Kierownik robót sanitarnych

opis stanowiska Kierownika Robót Sanitarnych- czym się zajmuje Kierownik robót sanitarnych?

Kierownik robót elektrycznych

opis stanowiska Kierownika Robót Elektrycznych- czym się zajmuje Kierownik robót elektrycznych?

Inżynier Budowy

opis stanowiska Inżynier budowy- czym się zajmuje Inżynier budowy w Polsce

 

Kadra inżynierska w biurze firmy budowlanej lub inwestora

 

Kosztorysant

Kosztorysant - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Specjalista przygotowania produkcji

Specjalista przygotowania produkcji- kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Kierownik projektu/ Project Manager

Kierownik projektu/ Project Manager - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

 

 

 

Pracownicy budowlani - konstrukcje żelbetowe

Zbrojarz

Zbrojarz - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Cieśla szalunkowy

Cieśla szalunkowy - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Betoniarz

Betoniarz - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Monter konstrukcji prefabrykowanych

Monter konstrukcji prefabrykowanych - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

 

Pracownicy budowlani - montaż instalacji

 

Monter instalacji sanitarnych

Monter konstrukcji sanitarnych - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Monter instalacji elektrycznych

Monter konstrukcji elektrycznych - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Hydraulik

Hydraulik - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Elektryk

Elektryk - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

 

Pracownicy budowlani - prace wykończeniowe i murarskie

Tynkarz

Tynkarz  - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Monter zabudowań GK

Monter zabudowań GK - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Monter sufitów podwieszanych

Monter sufitów podwieszanych - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Malarz

Malarz - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Tapeciarz

Tapeciarz - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Płytkarz

Płytkarz - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Glazurnik

Glazurnik - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Murarz

Murarz kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Pracownicy budowlani - prace drogowe i kolejowe

Brukarz

Brukarz - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Układacz nawierzchni drogowych

Układacz nawierzchni drogowych- kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Monter nawierzchni drogowych

Monter nawierzchni drogowych - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Pracownicy budowlani - elewacje

Monter elewacji

Monter elewacji - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Monter elewacji wentylowej

Monter elewacji wentylowej - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Pracownicy budowlani - konstrukcje stalowe

Spawacz

Spawacz - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Monter konstrukcji stalowych

Monter konstrukcji stalowych - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Ślusarz

Ślusarz - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Pracownicy budowlani - prace izolacyjne i dekarskie

Monter izolacji dachowych

Monter izolacji dachowych - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Monter izolacji przemysłowych

Monter izolacji przemysłowych - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Monter blachy trapezowej

Monter blachy trapezowej - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Dekarz

Dekarz - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

 

Pracownicy budowlani - posadzki betonowe

Wykonawca posadzek betonowych

Wykonawca posadzek betonowych - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Monter rusztowań 

 

Monter rusztowań 

Monter rusztowań - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Pracownik ogólnobudowlany

Pracownik ogólnobudowlany

Pracownik ogólnobudowlany - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Kierowca

 

Kierowca  na budowie

Kierowca - kim jest i jakie są jego obowiązki - opis stanowiska

 

 

Operatorzy maszyn budowlanych

 

Operator żurawia

Operator żurawia - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

Operator koparki

Operator koparki - kim jest i jakie ma obowiązki - opis stanowiska

 

 

Kadra inżynierska na budowie

Kierownik Budowy

Kim jest kierownik budowy i czym się zajmuje kierownik budowy?

Charakterystyka zawodu:  Kierownik budowy to osoba z wykształceniem budowlanym, która musi mieć określoną wiedzę praktyczną oraz doświadczenie na budowie. Funkcja Kierownika Budowy, jest samodzielną funkcją w budownictwie.  Osoby na tym stanowisku mogą nadzorować równej wielkości inwestycje budowlane, w różnych sektorach budownictwa. Kierownik Budowy ma swoje określone miejsce w procesie inwestycyjnym. Kierownik budowy również wnosić o zmiany do projektu i wnioskować do inwestora o ich dokonanie. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń: w specjalności: architektonicznej, technologii i organizacji budowy, konstrukcji budowlanych lub instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych.

Oferty pracy 
Praca dla Kierownika Budowy

Inspektor Nadzoru

Charakterystyka zawodu:  Osoba na tym stanowisku  kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego ze stanem rzeczywistym zgodnie z obowiązującymi normami, jak również pełni nadzór nad jakością robót oraz materiałów. Inspektor nadzoru działa zwykle z ramienia Inwestora. Jest to osoba, która jeżeli zadecyduje że prace które są wykonywane prowadzą do zagrożenia, to ma prawo wstrzymać te prace. Inspektor nadzoru również sprawdza na zakończenie budowy, czy Kierownik budowy dopełnił swoich wszystkich obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń: w specjalności: architektonicznej, technologii i organizacji budowy, konstrukcji budowlanych lub instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych.

Oferty pracy
Praca dla Inspektora Nadzoru

Kierownik Robót

Charakterystyka zawodu:  Kierownik  robót budowlanych, to osoba z wykształceniem budowlanym, która musi mieć określoną wiedzę praktyczną oraz doświadczenie na budowie. Kierownik robót budowlanych współpracuje z Kierownikiem budowy. Jest to osoba, która nadzoruje prowadzone prace na terenie budowy, oraz dba o przestrzeganie prawa budowlanego. Uprawnienia budowlane: w specjalności: architektonicznej, technologii i organizacji budowy, konstrukcji budowlanych lub instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych.

Oferty pracy 
Praca dla Kierownika Robót

Kierownik robót żelbetowych

Charakterystyka zawodu: Kierownik robót żelbetowych jest odpowiedzialny na prowadzenie robót żelbetowych zgodnie z założonym harmonogramem oraz z uwzględnieniem projektu. Kierownik prowadzi dokumentację techniczną, współpracuje z Kierownikiem Budowy, podwykonawcami oraz Majstrami Budowy. Osoba na tym stanowisku również powinna posiadać szeroką wiedzę techniczną,  a także prawną: znajomość procedur, norm. Do obowiązków Kierownika również należy przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. Kierownik robót żelbetowych powinien również mieć odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik robót mostowych

Charakterystyka zawodu: Na tym stanowisku Kierownik robót koordynuje oraz nadzoruje realizowane roboty mostowe, w oparciu  wymagania kontraktu. Prowadzi dokumentację techniczną. Pilnuje harmonogramu robót. Nadzoruje pracę podwykonawców. Współpracuje z Projektantem, Kierownikiem budowy, Kadrą inżynierską. Prowadzi negocjacje biznesowe. Na bieżąco analizuje oraz proponuje rozwiązanie problemów technicznych. Osoba na stanowisku Kierownika robót mostowych musi powiadać również uprawnienia budowlane wykonawcze w branży mostowej bez ograniczeń. Wymagana jest również znajomość programów komputerowych.

Oferty pracy 
Praca dla Kierownika Robót Mostowych

Praca Kierownik robót hydrotechnicznych

Charakterystyka zawodu: Do najważniejszych obowiązków na tym stanowisku należy koordynowanie robót hydrotechnicznych, ich planowanie zgodnie z przyjętym projektem oraz harmonogramem. Prowadzenie dokumentacji technicznej, monitorowanie prac podwykonawców. Współpraca z Inwestorem, Kierownikiem budowy, Kadrą Inżynierską. Dbanie o przestrzeganie zasad BHP. Negocjacje biznesowe, Optymalizowanie kosztów prowadzonych robót hydrotechnicznych. Konieczne na tym stanowisku są uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Na stanowisku Kierowniczym również mile widziane są umiejętności efektywnego zarządzania podległymi zasobami pracowniczymi.

Oferty pracy 
Praca dla Kierownika Robót Hydrotechnicznych

Kierownik robót drogowych

Charakterystyka zawodu: Osoba zajmująca stanowisko Kierownika robót drogowych jest odpowiedzialna za organizację oraz planowanie frontu robót. Do głównych zdań również należy kierowanie budową w oparciu o założenia kontraktu oraz zgodnie z prawem budowlanym. Kierownik robót ma za zadanie przestrzegać wykonania prac według harmonogramu.  Do zadań należy również współpraca z Kierownikiem Budowy, Inwestorem oraz podwykonawcami. Kierownik robót drogowych przygotowuje raporty dotyczące postępu prac. Prowadzi dokumentację techniczną oraz nadzoruje BHP na budowie. Osoba ubiegająca się na to stanowisko musi mieć uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

Oferty pracy 
Praca dla Kierownika Robót Drogowych

Kierownik robót instalacyjnych (robót sanitarnych)

Charakterystyka zawodu: Kierownik nadzoruje prace instalacyjne, na różnego rodzaju obiektach budowlanych tj. szkoły, szpitale, obiekty przemysłowe, kubaturowe itp. Kieruje pracami instalacyjnymi na budowie, współpracuje z Kierownikiem Budowy, podwykonawcami, oraz Kadrą Inżynierską. Koordynuje prace instalacyjne według przyjętego harmonogramu oraz założeń projektowych. Kierownik robót instalacyjnych musi posiadać określone w prawie budowlanym uprawnienia budowlane. Kierownik powinien również umieć obsługiwać programy komputerowe, umieć czytać dokumentację techniczną, przygotowywać dokumentację oraz uczestniczyć w kluczowych odbiorach. Kierownik  robót instalacyjnych w swojej pracy również ma do czynienia z negocjacjami biznesowymi podczas składania zmówień.

Oferty pracy 
Praca dla Kierownika Robót branży sanitarnej

Kierownik robót elektrycznych

Charakterystyka zawodu: Obowiązki Kierownika robót elektrycznych również są regulowane Prawem Budowlanym. Do głównych należy: harmonogramowanie robót oraz nadzorowanie terminów realizacji prac elektrycznych na budowie. Koordynowanie pracy podwykonawców. Współpracowanie z Kadrą Kierowniczą oraz Inżynierską. Monitorowanie pracy podwykonawców. Uczestniczenie w kluczowych odbiorach, przestrzeganie przepisów BHP. Kierownik robót elektrycznych musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych. Praca na tym stanowisku charakteryzuje się również znajomością prawa budowlanego oraz administracyjnego. Kierownik robót nadzoruje roboty elektryczne na budowie, uczestniczy w kluczowych odbiorach. Sporządza dokumentację techniczną. Prowadzi negocjacje biznesowe.

Oferty pracy 
Praca dla Kierownika Robót branży elektrycznej

Projektant konstrukcji budowlanych

Charakterystyka zawodu:  Projektant konstrukcji budowlanych to absolwent studiów technicznych. Posiadający uprawnienia do projektowania. Mająca doświadczenie zdobyte w biurze projektowym, przy różnych projektach. Opracowywanie projektów budynków, mostów, dokonywanie analiz i obliczeń dla rozwiązań technicznych.  Uprawnienia budowlane  do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjno -mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Oferty pracy
Projektant

Inżynier Budowy

Charakterystyka zawodu:  Inżynier budowy, to osoba planująca i projektująca obiekty budowlane. Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych istnieje szereg specjalności: budownictwo drogowe i mostowe, kolejowe, kubaturowe, hydrotechniczne, ogólne.  Inżynier budowy, to osoba koordynująca prace wykonawcze na budowie. Dba o przestrzeganie harmonogramu. Inżynier budowy może pracować tam, gdzie się buduje, projektuje czy remontuje. Możliwość zdobycia Uprawnień budowlanych bez ograniczeń: w specjalności: architektonicznej, technologii i organizacji budowy, konstrukcji budowlanych lub instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych.

Oferty pracy
Praca dla Inżyniera Budowy

Kadra inżynierska w biurze firmy budowlanej lub inwestora

 

Kosztorysant

Charakterystyka zawodu:    Do podstawowych obowiązków na tym stanowisku należy kosztorysowanie dokumentacji finansowej z realizowanego projektu. Kosztorysantem może być inżynier  budownictwa lub architekt. Praca wykonywana jest w systemie 8 -godzinnym. Do pracy kosztorysanta należy analiza dokumentacji projektowej, zbieranie i analizowanie danych, które mają wpływ na wysokość kosztów, a nie zostały uwzględnione w dokumentacji. Kosztorysant również przyjmuje nakłady rzeczowe zużycia czynników produkcji. Przygotowuje harmonogram robót w kolejności technologicznej, dla których również określa koszty.  Kosztorysant musi posiadać wiedzę techniczną, budowlaną oraz finansową aby dobrze przygotować kosztorys. A także orientować się w zagadnieniach  prawnych. Musi umieć czytać umowy.

Oferty pracy
Praca dla Kosztorysanta budowlanego

Specjalista przygotowania produkcji

Charakterystyka zawodu: Specjalista przygotowania produkcji jest odpowiedzialny na ciągłość produkcji, monitorowanie czynności prac, pilnowanie harmonogramu oraz założeń kosztorysowych. DO głównych obowiązków specjalisty przygotowania produkcji należy przygotowanie zestawień oraz analiz potrzebnych do przygotowania planu produkcji oraz budżetu. Specjalista przygotowania produkcji nadzoruje również relacje z dostawcami oraz podwykonawcami. Nadzoruje produkcje, sporządza raporty. Przygotowuje optymalizację kosztów.

Oferty pracy
Praca dla Specjalisty przygotowania produkcji

Kierownik projektu/ Project Manager

Charakterystyka zawodu: Osoba na tym stanowisku musi posiadać wysokie przygotowanie merytoryczne jak i doświadczenie zawodowe, w połączeniu te dwa aspekty dają możliwość umiejętnego kierowania projektem. Wymagana jest bardzo dobra wiedza techniczna, znajomość rynku budowlanego, a także znajomość prawa. Kierownik projektu jako lider współpracuje z wieloma komórkami: Kierownikiem budowy, Kierownikami robót, podwykonawcami. Kierownik bierze udział w negocjacjach oraz bezpośrednich  naradach na budowie. Nadzoruje również czy wszystko na budowie przebiega według harmonogramu. Do jego obowiązków również należy przygotowanie dokumentacji technicznej, sporządzanie kalkulacji materiałowej, oraz przygotowanie dokumentacji projektowej do katalogów a także bieżące monitorowanie postępu realizacji robót.

Oferty pracy
Praca dla Kierownika projektu/ Project Manager/Specjalisty przygotowania produkcji

Kadra - SANITARNA - GAS&OIL

SANITARNA - GAS&OIL

  Kadra - Kolejowa i SRK

  KOLEJOWA i STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM

   Kadra - Drogowa i Mostowa

   DROGOWA i MOSTOWA

    Kadra - Elektryczna i Teletechniczna

    ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

     Kadra - Konstrukcyjno- Budowlana

     KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA

      Kadra - Hydrotechniczna i Wyburzeniowa

      HYDROTECHNICZNA i WYBURZENIOWA