BHP na budowie - praca w budownictwie

     Lista stanowisk budowlanych

  

    Bezpieczeństwo i higiena pracy – każdy potrafi rozszyfrować skrót jakim jest BHP. Każdy w swoim życiu zawodowym styka się ze szkoleniami z tego zakresu. Jeden podchodzi do tego na poważnie, inny trochę prześmiewczo – buntując się co do uczestnictwa w szkoleniu. Powiecie, że wypadki były – są – i będą oczywiście, że tak. Ale gdyby tak zminimalizować ryzyko, to niejedno ludzkie życie mogłoby być w porę uratowane.

Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego od stycznia do czerwca 2023 roku nastąpił wzrost wypadków przy pracy, w porównaniu do ubiegłych lat. A co za tym idzie, również wzrosła liczba poszkodowanych pracowników. A co się za tym kryje? Być może zawiodło kształtowanie właściwych warunków do pracy, a może niedostosowanie zasad bezpieczeństwa do panujących warunków.

BHP na budowie ma na celu zniwelowanie wypadkowości, oczywiście najlepiej gdyby ryzyko wystąpienia wypadków mogło zostać całkowicie usunięte. Dzięki czemu można byłoby mówić że niwelujemy incydenty które mogą przyczynić się do obrażeń lub złego stanu zdrowia pracowników.

Źródło: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5476/3/52/1/wypadki_przy_pracy_w_i_polroczu_2023_r._-_dane_wstepne.pdf

       Powyższy wykres ukazuje nam, jak rozłożył się wskaźnik wypadkowości w poszczególnych gałęziach gospodarki. Sektor budowlany również w pierwszym półroczu odnotował poszkodowanych w wypadkach powodujących urazy. Dominującym zdarzeniem było uderzenie przez obiekt nieruchomy, było to aż 30% zaistniałych wypadków.

Sprawdź oferty pracy na stanowisko Kierownika budowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie to niezwykle istotne zagadnienia. Przestrzeganie zasad jest ważne nie tylko ze względu na polskie prawodawstwo, ale też w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa. Przemysł budowlany zalicza się do działalności o stosunkowo wysokim ryzyku zawodowym. Dlatego też, każdy pracownik powinien być świadomy zagrożeń i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Na pierwszy plan weźmy szeroko pojęte obowiązki wynikające z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Jednym z kluczowych terminów jest tutaj prawo pracy, które reguluje m.in. Kodeks Pracy. We wspomnianej ustawie możesz znaleźć regulacje i obowiązki dotyczące zarówno pracodawców, jak i pracowników. Poza tym zasady BHP są również określone w rozporządzeniu z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Pracodawca ma przede wszystkim obowiązek organizowania pracy w taki sposób, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki. Poza tym, pracodawca musi pamiętać, że to właśnie na nim ciąży obowiązek zapewniania regularnych kontroli stanu bezpieczeństwa, usuwania ewentualnych uchybień, informowania o ryzyku zawodowym czy zapewnienia stosownych środków profilaktycznych.

Kierownik budowy musi zatroszczyć się o odpowiednie organizowanie stanowisk pracy, dbanie o to, aby pracownicy byli wyposażeni w środki ochrony osobistej czy egzekwowanie przestrzegania przez nich przepisów BHP. Poza tym kierownik jest zobligowany do wstrzymania prac i podjęcia stosownych działań w przypadku pojawienia się czynnika zagrażającego życiu lub zdrowiu pracowników.

Pracownik ma obowiązek przestrzegania zasad BHP, korzystania z wyznaczonych środków ochrony osobistej oraz zgłaszania nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone strefy zagrożenia, a wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio szkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa. Warto zadbać o najwyższej jakości sprzęt budowlany. Sprzęt nie może być zużyty bądź uszkodzony.

W przypadku pojawienia się wątpliwości lub pytań, warto skonsultować się z odpowiednimi specjalistami bhp lub wziąć udział w szkoleniach z zakresu BHP na budowie.

Przejdź do innych artykułów na blogu

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl