adania medycyny pracy w budownictwie


Badania medycyny pracy w budownictwie

Branża budowlana jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż w Polsce. Pracownicy budowlani są narażeni na szereg czynników szkodliwych dla zdrowia, takich jak:

 • Pyły, gazy i dymy - występujące w powietrzu na stanowiskach pracy w budownictwie mogą powodować choroby układu oddechowego, takie jak pylica płuc, astma czy zapalenie oskrzeli.
 • Hałas - występujący na stanowiskach pracy w budownictwie może powodować uszkodzenia słuchu.
 • Niekorzystne warunki klimatyczne - pracownicy budowlani często pracują w wysokich temperaturach, wilgotności lub w warunkach zimowych, co może prowadzić do chorób układu krążenia, układu oddechowego lub układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Praca fizyczna - praca w budownictwie jest często pracą fizyczną, wymagającą dużej sprawności fizycznej. Pracownicy budowlani są narażeni na urazy mięśni, stawów i kręgosłupa.

W celu ochrony zdrowia pracowników budowlanych, przeprowadzane są badania medycyny pracy. Badania te mają na celu ocenę stanu zdrowia pracownika przed rozpoczęciem pracy w budownictwie, monitorowanie stanu zdrowia pracownika w trakcie pracy oraz ocenę zdolności pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Rodzaje badań medycyny pracy w budownictwie

Badania medycyny pracy w budownictwie obejmują następujące elementy:

Wywiad lekarski - lekarz medycyny pracy przeprowadza z pracownikiem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia, przebytych chorób, urazów, nałogów itp.

Badanie przedmiotowe - lekarz bada pacjenta pod kątem stwierdzenia ewentualnych schorzeń, które mogą mieć wpływ na wykonywanie pracy w budownictwie. Badanie obejmuje m.in. osłuchanie serca i płuc, pomiar ciśnienia krwi, sprawdzenie wzroku, słuchu, sprawności fizycznej itp.

Badanie laboratoryjne - w zależności od stanowiska pracy, lekarz medycyny pracy może zlecić wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych, takich jak morfologia krwi, OB, badania moczu, ASPAT, ALAT, glukoza we krwi itp.

Badanie specjalistyczne - w niektórych przypadkach lekarz medycyny pracy może zlecić wykonanie badania specjalistycznego, np. spirometrii, audiogramu, RTG płuc itp.

 

Częstotliwość badań medycyny pracy w budownictwie

Badania medycyny pracy w budownictwie przeprowadzane są w następujących terminach:

 • Badania wstępne - są przeprowadzane przed rozpoczęciem pracy w budownictwie.
 • Badania okresowe - są przeprowadzane co rok, a w przypadku osób pracujących w warunkach szkodliwych dla zdrowia - co 6 miesięcy.
 • Badania kontrolne - są przeprowadzane po przerwie w pracy trwającej dłużej niż 30 dni.
 • Badania końcowe - są przeprowadzane przed zakończeniem pracy w budownictwie.

Specyfika badań medycyny pracy w budownictwie

Badania medycyny pracy w budownictwie są dostosowane do specyfiki tej branży. Ze względu na występujące w budownictwie zagrożenia zawodowe, lekarz medycyny pracy może zlecić wykonanie dodatkowych badań, takich jak:

Badanie spirometryczne - służy do oceny wydolności układu oddechowego. Jest szczególnie ważne dla pracowników pracujących w warunkach wysokiego zapylenia lub narażenia na szkodliwe substancje chemiczne.

Audiogram - służy do oceny słuchu. Jest szczególnie ważne dla pracowników pracujących w hałasie.

RTG płuc - służy do oceny stanu płuc. Jest szczególnie ważne dla pracowników pracujących w warunkach narażenia na pyły, gazy lub dymy.

Cel badań medycyny pracy w budownictwie

Celem badań medycyny pracy w budownictwie jest:

 • Ocena stanu zdrowia pracownika przed rozpoczęciem pracy w budownictwie.
 • Monitorowanie stanu zdrowia pracownika w trakcie pracy.
 • Ocena zdolności pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 • Zapobieganie chorobom zawodowym.

Koszty badań

Koszty badań lekarskich w budownictwie zależą od rodzaju i częstotliwości badań, a także od cennika przychodni medycyny pracy, w której są one przeprowadzane. Zgodnie z prawem, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatne badania lekarskie i dostarczyć im skierowania na te badania. Pracodawca może zaliczyć wydatki poniesione na badania lekarskie pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

Badania lekarskie w budownictwie dzielą się na trzy rodzaje: badania wstępne, badania okresowe i badania kontrolne. Badania wstępne przeprowadza się przed podjęciem pracy lub przy zmianie stanowiska pracy, na którym występują inne czynniki szkodliwe lub uciążliwości. Badania okresowe przeprowadza się w trakcie zatrudnienia, w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy, zależnie od rodzaju i stopnia narażenia na czynniki szkodliwe. Badania kontrolne przeprowadza się po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni lub po wypadku przy pracy.

Cena jednej wizyty lekarskiej w przychodni medycyny pracy może wynosić około 100 – 150 zł. Jednak koszt badań lekarskich może być różny w zależności od zakresu badań, które są wymagane dla danego stanowiska pracy. Na przykład, badania lekarskie dla pracowników pracujących na wysokości powyżej 3 m lub kierujących pojazdami kategorii B mogą wymagać dodatkowych badań, takich jak audiometria, spirometria, badanie wzroku, badanie moczu, badanie krwi, EKG, RTG klatki piersiowej, itp. W związku z tym, koszt badań lekarskich może sięgać nawet kilkuset złotych.

W niektórych przypadkach, pracodawca może uzyskać zwrot części kosztów badań lekarskich pracowników z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Warunkiem jest, że pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a badania lekarskie są niezbędne do utrzymania zatrudnienia lub podjęcia nowego zatrudnienia. Wysokość zwrotu kosztów badań lekarskich z PFRON wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 300 zł rocznie na jednego pracownika.

Podsumowanie

Badania medycyny pracy w budownictwie są niezbędne do ochrony zdrowia pracowników budowlanych. Dzięki tym badaniom można wcześnie wykryć choroby zawodowe. Badania lekarskie w budownictwie są ważne zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jak i dla ochrony pracodawcy przed odpowiedzialnością cywilną i karną. Dlatego należy pamiętać o regularnym wykonywaniu badań i przestrzeganiu zaleceń lekarza. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących badań lekarskich, można skorzystać z porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy lub innych źródeł informacji, takich jak artykuły na temat badań lekarskich w branży budowlanej.

WRÓĆ NA BLOG

loading...
Artykuły - pracawbudownictwie.com.pl