Regulamin portalu PRACAWBUDOWNICTWIE.COM.PL

 

Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń o pracę w branży budowlanej w serwisie DARMOWYM pracawbudownictwie.com.pl

Warunkiem na uzyskanie dostępu do serwisu pracawbudownictwie.com.pl  jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem oraz wyposażone w przeglądarkę internetową.

Pod ofertę pracy

Prosimy o załączenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Definicje

Serwis pracawbudownictwie.com.pl: internetowy serwis z ogłoszeniami o pracę prowadzony w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie oraz przeglądanie ofert pracy z branży budowlanej.

Właściciel, Usługodawca – osoba prywatna, właściciel portalu z ogłoszeniami pracawbudownictwie.com.pl – operator, administrator, właściciel

Ogłoszenie: sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie o pracę  na warunkach przewidzianych w regulaminie

Użytkownik – Osoba fizyczna korzystająca usług Serwisu np. przedstawiciel firmy (jednoosobowej działalności bądź spółek itp.), pracodawca

Pracodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mająca możliwość zaciągania zobowiązań na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby prawnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub prowadzanej przez siebie działalności gospodarczej

Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez

Usługodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Konto: część serwisu przydzielona Użytkownikom (Pracodawcom, Klientom), identyfikowana za pomocą adresu e-mail, NIP, itd. dzięki czemu użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Panelu Pracodawcy.

Limit: Dopuszczalna liczba ogłoszeń darmowych

Pakiet ogłoszeń i promowań/ Usługa: zamówiony zestaw usług, publikowania, odświeżania, wyróżniania ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników (Pracodawców) w portalu z ogłoszeniami pracawbudownictwie.com.pl

Zamówienie – Umowa zawarta w formie Formularza, zaakceptowanego przez Klienta lub

Przedstawiciela Klienta.

Regulamin: niniejszy regulamin, dostępny w serwisie pracawbudownictwie.com.pl

Cennik punktów: zestawione punkty ustalone przez właściciela portalu pracawbudownictwie.com.pl, za usługi świadczone w ramach portalu ogłoszeniowego.

Dni Robocze – dni pracy Usługodawcy, tj. dni przypadające od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Godziny Robocze – godziny pracy Usługodawcy, przypadające w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

A. Ogłoszenie o pracę pochodzi od Użytkownika (Klienta) który sam ustala jego treść. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

B. Zamieszczanie ogłoszenia są dostępne dla wszystkim użytkowników Internetu. Wraz z ogłoszeniem na stronie serwisu umieszczana jest informacja, w jaki sposób użytkownik może aplikować na ofertę pracy.

C. Jedno ogłoszenie dotyczy tylko jednego stanowiska pracy, o czym musi jasno wynikać z treści ogłoszenia.

D. Użytkownik ( Klient) jest zobowiązany do publikowania treści, logo, które są zgodne ze stanem faktycznym, nie dozwolone jest wprowadzanie błąd innych użytkowników sieci, które mają dostęp do ogłoszeń o pracę.

E. Właściciel Portalu pracawbudownictwie.com.pl chroni dane użytkowników publikujących ogłoszenia zgodnie z polityką prywatności znajdująca się w załączniku nr 1 do Regulaminu

F. Pobieranie oraz wykorzystywanie dostępnych na portalu pracawbudownictwie.com.pl  materiałów wymaga każdorazowo zgody Właściciela portalu pracawbudownictwie.com.pl.

G. Użytkownicy ( Klienci) korzystający z usług portalu zapewniają że są uprawnieni do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych ( adres e-mail, telefon, strona internetowa, logo itp.) oraz danych formalno prawnych (nazwa firmy, NIP, numer konta, dostęp do konta) Udzieloną zgodę można wycofać lub ograniczyć w dowolnym momencie korzystania z portalu ogłoszeniowego pracawbudownictwie.com.pl.

H. Właściciel Portalu ma prawo udostępniać w Internecie treści zamieszczonych przez Użytkowania (Klienta) m.in.: Treść, Logo firmy, dane kontaktowe, hiperłącza, adresy oraz pozostałe informacje udostępnione przez Użytkownika (Klienta) w zamieszczonym ogłoszeniu. Użytkownik (Klient) oświadcza, że wyraża jednocześnie zgodę na prowadzenie wyżej wymienionych działań.

4. Konto dla Pracodawcy - ogłoszenia

Zamieszczanie ogłoszeń wymaga akceptacji Regulaminu, oraz wypełnienia przez Użytkownika (Klienta) odpowiedniego formularza oraz utworzenia konta.

Po uzupełnieniu wyżej wymienionego formularza, na e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość dotycząca aktywacji konta Użytkownika ( Klienta).

Użytkownicy ( Klienci) mają możliwość modyfikowania ogłoszeń, mają dostęp do wszystkich wystawionych przez siebie ogłoszeń. Mają możliwość do usunięcia ogłoszenia

Utworzenie Konta oraz zamieszczenie pierwszego ogłoszenia oraz zamówienie usług płatnych jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Użytkownikiem ( Klientem), a właścicielem portalu pracawbudownictwie.com.pl, w przedmiocie świadczenia usług przewidzianych przez Regulamin pracawbudownictwie.com.pl.

Użytkownik (Klient) może korzystać tylko i wyłącznie z jednego konta w serwisie.

W imieniu Pracodawcy z jego konta mogą korzystać tylko i wyłącznie uprawnione do tego osoby.

Nie dozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail.

Świadczenie usług w serwisie jest bezterminowe. Użytkownik ( Klient) może w dowolnym momencie usunąć konto, co jest równoznaczne rozwiązaniu umowy z właścicielem portalu. Usunięcie konta jest możliwe po wybraniu odpowiedniej opcji na koncie Użytkownika ( Pracodawcy), lub przesłanie stosowanego oświadczenia drogą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Zamieszczanie ogłoszeń oraz ich edycja

A. Zamieszczenie ogłoszeń wymaga konta. Po zalogowaniu na konto Użytkownik ( Klient) przechodzi do panela – dla pracodawcy

B. Do zamieszczenia ogłoszenia konieczne jest uzupełnienia formularza, pola z gwizdkami są obowiązkowe do uzupełnienia.

C. Dokonanie aktywacji ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który jest wysłany na e-mail Użytkownika ( Klienta).

D. Dokonanie aktywacji ogłoszenia promowanego lub wyróżnionego odbywa się poprzez dokonanie płatności posiadanymi punktami z konta- w ilości punktów – zgodnie z  Regulaminem (punkt 8. Płatności punktami)

E. Emisja ogłoszenia rozpoczyna się po 8 (słownie: ośmiu) godzinach roboczych od jego aktywacji i dokonaniu zakupu puntami i trwa według określonego w cenniku czasu trwania ogłoszenia.

F. Zastrzega się publikowanie w treści ogłoszenia : adresów e-mail, numerów telefonu, adresów www. . Wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu. Ogłoszenia zawierające niedozwolone informacje będą usuwane z winy Użytkownika (Klienta)

G. W czasie emisji ogłoszenia Użytkownik ( Pracodawca) może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego paramenty, usunąć ogłoszenie. Dodatkowo Użytkownik może skorzystać z płatnej usługi odświeżenie ogłoszenia .

H. Szczegóły korzystania z określonych pakietów zostały przestawione w Cenniku punktów za ogłoszenia

6. Zasady odpowiedzialności

Administrator (właściciel portalu) umożliwia Użytkownikom (Klientom) umieszczanie ogłoszeń o pracę wyłącznie z branży budowlanej, nie ingerując w formę oraz treść ogłoszeń.

Użytkownik ( Klient) zobowiązuje się do zamieszczania aktualnych ofert pracy, zgodnych ze stanem faktycznym.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte niewykonanie przez strony umów związanych z ogłoszeniem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, prawdziwość, oraz rzetelność podawanych informacji w ogłoszeniach o prace podawanych prze Użytkowników ( Klientów).

Za naruszenie regulaminu uznaje się manipulację w ogłoszeniu o pracę, zamieszczenie niedozwolonych treści w ogłoszeniu, informacje wprowadzające w błąd, nie przestrzeganie punktów niniejszego regulaminu - takie działania uznaje się za naruszenie Regulaminu

Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia o pracę, lub zablokowania konta Użytkownika (Klienta) jeżeli w jakikolwiek narusza ono postanowienia Regulaminu, lub przepisy prawa.

W chwili gdy Użytkownik (Klient) dokona usunięcia ogłoszenia lub ogłoszenie zostanie usunięte przez Administratora z przyczyn leżących po stronie Klienta np. z powodu nie przestrzegania zapisów Regulaminu to uznaje się, że zobowiązania w zakresie świadczenia usługi przez Administratora na rzecz Użytkownika (Klienta) zostało zrealizowane a Użytkownikowi (Klientowi) nie przysługuje zwrot (pełny lub częściowy) poniesionych kosztów w zakresie usług płatnych nawet jeśli czas ich trwania nie dobiegł końca.

Administrator nie odpowiada za:

-  brak zainteresowania ogłoszeniem o pracę,

-  awarii systemów teleinformatycznych lub urządzeń  niezależnych od Administratora.

7. Reklamacja

Użytkownik ( Klient) ma prawo do reklamacji z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania usług przez Administratora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia.

Reklamacji Użytkownik (Pracodawca) dokonuje za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklamacja powinna zwierać : imię, nazwisko, adres e-mai; Użytkownika Konta, adres URL ogłoszenia którego dotyczy reklamacja, numer ID ogłoszenia (gdy to możliwe), bądź inne dane pozwalające na weryfikację ogłoszenia, treść reklamacji ( czego dotyczy) oraz konkretne żądania Użytkownika ( Pracodawcy) wynikające z tytułu reklamacji.

Jeżeli w w reklamacji brakuje informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia i weryfikacji, to Administrator zwróci się o ich uzupełnienie .

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji bądź też nie, Użytkownik zastanie poinformowany drogą e-mail na adres wskazany w reklamacji.

8. Płatności

 

Serwis pracawbudownictwie.com.pl jest darmowy

Wyróżnianie ogłoszeń następuje poprzez punkty. (Punkty są darmowe użytkownik otrzymuje punkty po dodaniu ogłoszenia pracy na darmowym portalu pracawbudownictwie.com.pl)

Pakiety punktów można otrzymać dzięki dodaniu odpowiedniej ilości ogłoszeń pracy. Szczegóły w cenniku punktów.

9. Prawa Administratora

Właściciel uprawniony jest do prowadzenia działań promocyjnych w szczególności za pomocą platform reklamowych, w tym m.in. Google Ads oraz Portali Społecznościowych w tym Facebook, LinkedIn , a także poprzez zamieszczanie hiperłącza do Ogłoszenia Rekrutacyjnego. Użytkownik (Klient) oświadcza, że wyraża jednocześnie zgodę na prowadzenie wyżej wymienionych działań promocyjnych

Właściciel zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy w razie powzięcia informacji o jej zawarciu przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Pracodawcy.

Właściciel odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem zawinionego i umyślnego działania Właściciela. W szczególności Właściciel nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem okoliczności niezależnych od Właściciela, takich jak przerwy w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet. Odpowiedzialność Właściciela w każdym przypadku ograniczona jest do szkody rzeczywistej.

W szczególności Właściciel zastrzega sobie prawo do:
a) przejściowego zaprzestania realizacji Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub

związane z modyfikacją Portalu lub Serwisu,

b) zablokowanie, usunięci kont oraz ogłoszeń zawierających treści nieobyczajne lub niezgodne z prawem oraz łamiące regulamin i ogólne zasady życia społecznego.

c) w każdym momencie zmiany cennika usług z których Użytkownik (Klient) jeszcze nie skorzystał.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone ogłoszenie przez Użytkownika (Klienta) w Serwisie szczególnie gdy:
a) Naruszają naruszają prawa osób trzecich

b) Zawierają zakazane treści w tym treści marketingowe (wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe, tematykę hazardową, pornografię) oraz treści objęte Prawami Autorskimi w rozumieniu obowiązujących przepisów.

c) Zawierających ofertę współpracy w tym Marketing Wielopoziomowy (MLM), konieczność wniesienia opląty przez Kandydatów,

d) Nie opublikowanie przez Użytkowania (Klienta) pełnej nazwy Pracodawcy lub jednostki odpowiedzialnej za proces rekrutacji, publikację ogłoszenia lub zatrudnienia Kandydata. Wyżej wymieniona nazwa musi umożliwić właściwą identyfikację Pracodawcy przez odwiedzających Serwis.

e) Zawierające linki (odwołania, hiperłącza) do serwisów zawierających oferty pracy nie publikowane w Serwisie, stron promujących zatrudnienie lub stron Karier i innych reklam związanych z zatrudnieniem.

10. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny na portalu ogłoszeniowym pracawbudownictwie.com.pl

Na prośbę Użytkownika ( Pracodawcy) Regulamin może być przesyłany drogą e-mail na wskazany adres.

Wszelakie zmiany w Regulaminie, są komunikowane na stronie internetowej portalu

11. Informacje zabronione do publikowania w ofertach pracy

Zabrania się publikowania w ogłoszeniu o pracę następujących informacji:

- Dyskryminujących informacji co do płci, koloru skóry, wyznania lub wieku poszukiwanego pracownika
- Numeru telefonu, adresu e-mail, linku do strony internetowej ( do tego są specjalne pola w formularzu!)
- Numeru konta bankowego
- Danych osobowych do korespondencji

12. Zasady zamieszczania Ogłoszeń wyróżnionych na stronie głównej

Zamieszczanie ogłoszeń na stronie głównej jest możliwe w ofercie płatnej punktami, w momencie wybrania odpowiedniej możliwości publikacyjnej – szczegóły znajdują się w Cenniku punktów

Cenniku punktów za ogłoszenia w darmowym portalu ogłoszeniowym

W naszym serwisie są dostępne następujące możliwości publikacyjne:

Publikacje

Opis

Czas publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie 65

Darmowe ogłoszenie

65dni

Typy

Opis

Punkty za dodanie typu do oferty pracy

Umowa o pracę

Darmowe ogłoszenie zostanie opublikowane z typem „umowa o pracę”

5

B2B/ Działalność

Darmowe ogłoszenie zostanie opublikowane z typem B2B/Działalność

5

Doświadczenie niewymagane

Darmowe ogłoszenie o pracę zostanie opublikowane z typem „Doświadczenie niewymagane”

5

Odświeżenie

Opis

Punty za odświeżenie oferty pracy

65

Odświeżenie ogłoszenia na 65 dni

65

   

Pakiet punktów

Punkty

Jak zdobyć punkty?

   

Standard

90

- pakiet punktów ważny 6 miesięcy. Maksymalnie w ciągu 6 miesięcy można gromadzić 270 punktów.

   
   

*Uwaga Punkty może pobrać zalogowany użytkownik portalu poprzez swoje konto

Przerwy techniczne, awarie oraz błędy techniczne

Właściciel portalu ogłoszeniowego pracawbudownictwie.com.pl zastrzega sobie  prawo do dokonywania przerw technicznych w godzinach 22:00 - 2:00, w tym  czasie  niektóre funkcjonalności mogą być ograniczone.

Odstąpienie od umowy

Do odstąpienia od umowy mają Państwo możliwość w ciągu 14 dni od utworzenia konta lub publikacji ogłoszenia. Rezygnacja z umowy musi mieć formę pisemną,  za pomocą drogi elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w tytule wiadomości proszę napisać ODSTĄPIENIE OD UMOWY oraz PODAĆ NAZWĘ FIRMY, a w wiadomości należy zawrzeć następującą treść:

 ……...(nazwa Państwa Firmy)

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy o świadczenie usług związanych  z portalem ogłoszeniowym pracawbudownictwie.com.pl zawartej w dniu…..

 Odstąpienie od umowy wymaga podania przyczyny.

W przypadku kiedy dokonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyrażoną zgodą, prawo  do odstąpienia umowy nie przysługuje (dokonanie aktywacji publikacji ogłoszenia).